top of page
Menü

MVO gedragscode Rolko Nederland bv

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wenst Rolko zich te houden aan de gedragscode, die daarbij hoort. Onderstaande gedragscode omschrijft de basiseisen waaraan wij en onze leveranciers van goederen en diensten dienen te voldoen met betrekking tot onze verantwoordelijkheid voor stakeholders en het milieu.

 

Rolko behoudt zich het recht voor deze gedragscode op basis van redelijkheid aan te passen. Rolko Nederland bv handelt als volgt omschreven en verwacht dit ook van haar leveranciers:

 

Naleving van de wet 

Handelen overeenkomstig de wetten van het (de) toepasselijke rechtssyste(e)m(en).

 

Verbod op corruptie door omkoping

Niet tolereren van, noch het zich inlaten met enigerlei vorm van corruptie of omkoping, daaronder begrepen elke betaling of andere vorm van bevoordeling van overheidsambtenaren met als doel de beïnvloeding van de besluitvorming door overtreding van de wet.

Respect voor de elementaire mensenrechten van werknemers

Bevorderen van gelijke kansen voor werknemers, ongeacht huidskleur, ras, nationaliteit, sociale achtergrond, eventuele handicap, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging, geslacht of leeftijd.

Respecteren van de persoonlijke waardigheid / integriteit, privacy en rechten van elk individu.

Weigeren mensen tegen hun wil in dienst te nemen of aan het werk te zetten.

Weigeren onaanvaardbare behandeling van werknemers te tolereren, zoals geestelijke mishandeling, seksuele intimidatie of discriminatie.

Verbieden van seksueel getint gedrag of gedrag dat gepaard gaat met dwang, bedreiging, misbruik of uitbuiting, daaronder begrepen gebaren, taalgebruik en lichamelijk contact.

Bieden van een eerlijke beloning en het garanderen van de regelgeving rond wettelijk minimumloon, naleven van het maximum aantal arbeidsuren zoals bepaald in de geldende wetgeving.

Voor zo ver de wet dit toestaat, erkennen van het recht van werknemers op vrijheid van vreedzame samenkomst en vereniging en het niet bevoordelen of discrimineren van leden van werknemersorganisaties en / of vakbonden.

 

Verbod op kinderarbeid

Geen werknemers aanstellen beneden de leeftijd van 15 jaar – in ontwikkelingslanden die onder de uitzondering van de ILO Conventie 138 vallen- beneden de leeftijd van 14 jaar.

 

Gezondheid en veiligheid van werknemers 

Verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Beheersen van de risico’s en het treffen van zo goed mogelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot ongevallen en beroepsziekten.

Aanbieden van training en ervoor zorgen dat werknemers worden geïnstrueerd ten aanzien van gezondheid en veiligheid.

Opzetten of toepassen van een aanvaardbaar managementsysteem op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Bescherming van het milieu 

Handelen in overeenstemming met de geldende wettelijke en internationale normen op het gebied van milieubescherming.

Minimaliseren van milieuvervuiling en het continu verbeteren van milieubescherming.

Opzetten of toepassen van een aanvaardbaar milieumanagementsysteem.

 

Leveringsketen 

Zich tot het uiterste inspannen tot naleving van deze gedragscode door de eigen leveranciers.

Naleven van de principes van non-discriminatie met betrekking tot de keuze en behandeling van de eigen leveranciers.

bottom of page