top of page
Menü

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Rolko Nederland BV

Versie 20170101 (gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 30166060)

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Rolko Nederland bv, haar vestigingen of met haar gelieerde werkmaatschappijen (hierna te noemen: ‘leverancier’) tot verkoop en levering door de leverancier van zaken en op alle overeenkomsten met leverancier ter zake, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna te noemen:‘afnemer’) van leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze afwijkende bedingen kan door afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor

zover deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard. De afnemer met wie eenmaal op de voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en leverancier.

2. Aanbiedingen en orders

2.1 Alle aanbiedingen en prijzen genoemd in prijslijsten van leverancier zijn vrijblijvend.

2.2 Prijzen genoemd in offertes van leverancier gelden tot het daarin genoemde tijdstip.

2.3 Bij orders dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.

2.4 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door afnemer gelden als onherroepelijk.

2.5 Leverancier is slechts gebonden, indien en zoals hij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering is begonnen. Een door leverancier gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel verbinden leverancier niet eerder dan nadat en voor zover hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.6 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en(digitale) tekeningen zijn slechts verbindend voor leverancier indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.7 Alle door leverancier verstrekte bescheiden, in het bijzonder (digitale) tekeningen, bestanden, plannen, werkomschrijvingen e.d., blijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eigendom en dienen op de eerste aanvraag aan leverancier te worden geretourneerd, Alleen met schriftelijke toestemming mogen deze gegevens worden gekopieerd of ter beschikking van derden gesteld.

2.8 De door leverancier verstrekte monsterzendingen met waarde blijven zijn eigendom. Afnemer dient op de eerste aanvraag de monsterzending in goede staat aan leverancier te retourneren. Bij gebreke waarvan afnemer gehouden zal zijn de waarde daarvan aan leverancier te vergoeden.

 

3. Prijs

3.1 Door leverancier opgegeven of met leverancier overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief wettelijk voorgeschreven BTW, en gelden slechts bij levering vanaf magazijn van onverpakte zaken. Zij zijn voorts exclusief de kosten van emballage, inladen vervoer, lossen en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door leverancier.

3.2 Door leverancier opgegeven of met leverancier overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de aanbieding of aanvaarding van een opdracht door leverancier. Indien nadien de inkoopprijs door onvoorziene omstandigheden wordt verhoogd, heeft de leverancier het recht de verhoging aan afnemer door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel is deze in het bijzonder van toepassing op de wijziging van invoerrechten en andere rechten en belastingen die na de totstandkoming van de overeenkomst van toepassing worden, en op de veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta waarin leverancier de zaken heeft gekocht. Indien een dergelijke verhoging binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van door leverancier in verband met de overeenkomst gemaakt directe kosten.

3.3 Voor zaken, die leverancier op termijn of op afroep verkoopt en voor zaken, die leverancier bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad heeft en die hij voor zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt leverancier het recht voor zonder nader bericht de ten tijde der levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht zijn voorafgaande kosten.

3.4 Leverancier levert zijn diensten tegen een prijs die wordt bepaald door het gebruikelijke arbeidsloon. Leverancier is gerechtigd loonsverhogingen die optreden na datum van opdrachtbevestiging en voor voltooiing van de opdracht aan afnemer door te berekenen.

 

4. Zekerheidsstelling

4.1 Elke door leverancier gesloten overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat, uit door hem in te winnen informatie, naar zijn oordeel van voldoende kredietwaardigheid van afnemer blijkt.

4.2 Afnemer is te allen tijde verplicht (welke verplichting een integrerend deel uitmaakt van iedere overeenkomst waarbij leverancier partij is), leverancier op eerste verzoek zekerheden te verschaffen voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens hem, zowel tegenwoordige als toekomstige.

4.3 De verschaffing van vorenbedoelde zekerheden kan zowel voor, bij, als na het sluiten van een overeenkomst c.q. levering worden gevorderd. Indien afnemer hiermee in gebreke blijft, is leverancier gerechtigd deze zekerheden in rechte te vorderen en bovendien niet langer gehouden tot nakoming of verdere nakoming van zijn verplichtingen jegens afnemer uit hoofde van lopende overeenkomsten, zonder derhalve tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding.

 

5. Levering en levertijd

5.1 Levering van zaken binnen Nederland geschiedt af magazijn, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de term franco levering wordt gebruikt betekend dit niet anders dan dat het leverancier voor eigen rekening, maar voor risico van afnemer, zorgdraagt voor vervoer van de zaken, een en ander voor de plaats van bestemming van de zaken naar het oordeel van leverancier bereikbaar is.

5.2 De door leverancier te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van afnemer de fabriek of het magazijn van leverancier, of bij levering of aanvoer door derden de fabriek of het magazijn van derden, hebben verlaten.

5.3 Indien afnemer acceptatie van de zaken weigert, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten voor rekening van afnemer.

5.4 Bij levering vanaf magazijn is afnemer gehouden tot afname op het moment waarop de te leveren zaken voor verzending of vervoer gereed staan. Indien afnemer niet tijdig afneemt gelden de zaken in afwijking van het bepaalde bij artikel 5.2 als geleverd op het tijdstip dat afname door leverancier mocht worden verlangd. Leverancier heeft jegens afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering of vertraging in afname.

5.5 Door leverancier overeengekomen levertijden zijn slechts streeftijden en gelden steeds bij benadering. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om deze levertijden aan te houden.

5.6 De levertijd gaat in na tot stand komen van de overeenkomst, nadat leverancier beschikt over alle door afnemer te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door leverancier is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van leverancier is gesteld.

5.7 De levertijd kan in elk geval door leverancier worden verlengd:

a. Als gevolg van door afnemer na aanvang van de levertijd gewenste verandering in de te leveren zaken;

b. indien afnemer te laat is met het doen van enige betaling, c.q. het stellen van bancaire zekerheid;

c. met de tijd gedurende welke er sprake is van overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden.

5.8 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. Afnemer is gerechtigd de overeenkomst door middel van een door afnemer na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk aangezegde redelijke termijn te ontbinden als leverancier alsnog heeft geleverd.

5.9 Leverancier heeft recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.

5.10 Indien zaken, welke voor zending gereed zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van leverancier niet onmiddellijk kunnen worden verzonden, is leverancier gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van afnemer in het magazijn of elders op te slaan en tegen beschadiging en verlies te verzekeren. Afnemer wordt, indien redelijkerwijs mogelijk van te voren door leverancier van dit voornemen in kennis gesteld.

 

6. Risico en eigendomsovergang

6.1 Het risico voor door leverancier te leveren zaken is voor afnemer vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 5.2 en 5.4.

6.2 Inladen, verzenden of vervoer, lossen en verzekering van de te leveren zaken geschieden voor risico van afnemer, ook indien leverancier daar zelf zorg voor draagt.

6.3 Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen leverancier in verband met de onderliggende overeenkomst van afnemer heeft te vorderen, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op zie zaken komt afnemer niet toe.

6.4 Afnemer is niet gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen dan wel met enig beperkt zakelijk recht te bezwaren, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, waaronder echter niet valt de levering van zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud en/of een eventueel stil pandrecht ten behoeve van leverancier rust, deze identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij afnemer bevindende zaken af te zonderen.

6.5 De industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde zaken blijven bij leverancier of derderechthebbenden en gaan nimmer op afnemer over.

 

7. Vervoer, vracht en emballage

7.1 Het vervoer van alle zaken geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening en voor risico van afnemer.

7.2 Leverancier verzorgt de verzending en eventuele inklaring van zaken als lasthebber van afnemer.

7.3 Voor zover de emballage niet in de koop is inbegrepen en door leverancier in rekening is gebracht, wordt deze tegen de gefactureerde waarde teruggekomen, mits franco en in goede staat aan het magazijn van leverancier teruggeleverd. Indien bij aankomst blijkt, dat de ledige emballage in min of meer beschadigde toestand verkeert, zal een vergoeding te dezer zaken door leveranciers afzonderlijk worden vastgesteld.

 

8. Betaling

8.1 Betaling van de algehele order of, bij levering in gedeelten, van de geleverde order dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, netto te geschieden.

8.2 Indien afnemer niet contant doch wel binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum betaalt, mag het goederenbedrag, exclusief wettelijk opgelegde BTW, worden verminderd met 2%.

8.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren zaken te vorderen en/of anderszins zekerheidsstelling voor de betaling daarvan te verlangen. Afnemer is verplicht daaraan te voldoen.

8.4 Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

8.5 Indien afnemer enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van leverancier op afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vordering het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop afnemer in verzuim is, is hij/zij aan leverancier een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand of gedeelte van een maand waarop het verzuim voortduurt. Leverancier is alsdan tevens gerechtigd alle met afnemer lopende contracten zonder enige rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en afnemer is verplicht tot vergoeding van daaruit voor leverancier ontstane kosten en schade, Bovendien vervalt ieder door leverancier aan afnemer verleend krediet.

8.6 In het geval van verzuim van tijdige betaling, zoals genoemd in artikel 5.8 is afnemer verplicht op eerste aanvraag de nog in zijn/haar bezit zijnde zaken ter beschikking van leverancier te stellen en is leverancier gerechtigd deze zaken terug te nemen zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zonder enige rechtelijke tussenkomst. Leverancier is alsdan gerechtigd deze zaken tot zich te nemen waar deze zich ook mochten bevinden en de eigendommen, terreinen en panden van afnemer zo nodig te betreden, Een en ander laat onverlet het recht van leverancier op schadevergoeding. Deze bevoegdheden komen leverancier eveneens toe in geval van staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling of faillissement of liquidatie van de zaken van afnemer.

8.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op afnemer, voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de overeenkomst, komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belastingen te bedragen met een minimum van 45 Euro, zonder dat leverancier is gehouden aan te tonen dat deze kosten door hem daadwerkelijk zijn gemaakt.

8.8 Indien leverancier het faillissement van afnemer aanvraagt is deze de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten evenals de kosten van de faillissementaanvraag verschuldigd.

8.9 Elke betaling wordt geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.

 

9. Rechtsvorm

9.1 Indien een afnemer, die is geregistreerd onder een bepaald debiteurnummer, de rechtsvorm van zijn bedrijf wijzigt of in deze rechtsvorm door andere omstandigheden, zoals overlijden, een wijziging is gekomen, zijn zowel het bedrijf onder de oude als onder de nieuwe rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die een van hen heeft of zou hebben jegens leverancier.

9.2 Iedere afnemer is bij wijziging van rechtsvorm verplicht daarvan aan leverancier schriftelijk mededeling te doen.

 

 

10. Overmacht

10.1 Overmacht bestaat indien uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van leverancier, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijvende levering van toeleveranciers, transportstoring, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan: epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.

10.2 Indien leverancier door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij, naast zijn recht de uitvoering hiervan op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

11. Garantie

11.1 Gedurende een periode van 24 maanden na de levering garandeert leverancier de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten. Termijn en omvang van de garantie kan schriftelijk anders worden overeengekomen.

11.2 Met betrekking tot producten, delen, of onderdelen daarvan, die leverancier van derden heeft betrokken, strekt de garantie zich uit tot de garantie die de betreffende fabrikant of leverancier voor zijn producten heeft gegeven. Leverancier geeft desgewenst aan afnemer deze fabrieksgarantie ter inzage.

11.3 De aanspraak op garantie vervalt:

a. Indien de zaken zijn beschadigd of een defect vertonen, dat naar het oordeel van leverancier veroorzaakt is door onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud of onvoorzichtigheid;

b. Indien de zaken zijn beschadigd of een defect vertonen doordat zij anders zijn toegepast dan door de leverancier is aangegeven in de tekening en voorschriften;

c. Indien geen onderhoud is verricht volgens de aanwijzingen van de fabrikant/leverancier;

d. Voor die delen, onderdelen en toebehoren van het product waaraan herstellingen en demontages zijn verricht, in afwijking van de aanwijzingen of voorschriften van leverancier of van de fabrikant/leverancier.

 

12. Reclames

12.1 Afnemer dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken en/of geleverde hoeveelheden schriftelijk bij leverancier onder vermelding van leveringsdatum en pakbonnummer te reclameren binnen 8 (acht) dagen na verzenddatum, waarbij bij gebrek hiervan elke aanspraak jegens leverancier vervalt.

12.2 Reclames ter zake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in artikel 11 genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en pakbonnummer en met behoorlijke motivering van het gebrek, waarbij bij gebrek hiervan elke aanspraak jegens leverancier vervalt.

12.3 Reclames schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.

12.4 Leverancier dient door afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.

12.5 Retourzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van afnemer, tenzij anders is overeengekomen, Leverancier aanvaardt teruggezonden zaken alleen, wanneer er sprake is van een foutieve levering door leverancier. Zaken kunnen alleen door afnemer worden geretourneerd via de vervoersdienst van afnemer na toestemming hiervoor van leverancier en onder opgave van het pakbon- dan wel factuurnummer en in dat geval slechts wanneer deze zaken franco aan het adres van leverancier onbeschadigd en in originele verpakking worden afgeleverd, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.6 Bij een door afnemer bewezen gegronde reclame kan leverancier te zijner keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan afnemer de factuurwaarde crediteren, mits de afnemer zijn betalingsplicht jegens leverancier is nagekomen. Elk ander recht van afnemer op schadevergoeding is uitgesloten.

12.7 Crediteren bij retourzending vindt plaats op basis van de aan afnemer in rekening gebrachte koopprijs met dien verstande dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs, die leverancier afnemer zou berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan hem worden geleverd, terwijl op dit bedrag behandelingskosten in mindering kunnen worden gebracht.

12.8 Speciaal bestelde goederen kunnen niet retour genomen worden.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde

zaken, de door hem uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijnerzijds of opzet door zijn werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van leverancier voor schade door gebreken in de te leveren zaken, dan wel enige gevolg- of indirecte bedrijfsschade bij afnemer of derden uitgesloten.

13.2 In alle gevallen waarin leverancier gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal; deze nooit hoger zijn dan, te zijner keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van leverancier, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

13.3 Alle verweermiddelen die leverancier aan de met afnemer gesloten overeenkomst ter afwering van zijn aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door zijn werknemers jegens afnemer worden ingeroepen, als ware deze werknemers zelf partij bij de overeenkomst.

13.4 Iedere vordering tegen hem vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering.

 

 

14. Vrijwaring

14.1 Niet-nakoming van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden waaruit schade voor leverancier voortvloeit, verplicht afnemer tot vergoeding van alle daardoor aan leverancier opkomende schade, waaronder begrepen schade door aantasting van zijn naam en reputatie. Afnemer vrijwaart leverancier voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of zaken, door welke oorzaak ook ontstaan, in verband met door hem geleverde zaken en/of diensten.

14.2 Afnemer vrijwaart leverancier in de meest ruime zin voor alle schade die voor leverancier zou kunnen ontstaan indien hij bij het uitvoeren van een opdracht inbreuk maakt op industriële eigendomsrechten van derden, welke inbreuk het gevolg is door afnemer met betrekking tot die opdracht versterkte ontwerpen, specificatie en andere aanwijzingen.

 

15. Elektronische communicatie

15.1 Tijdens uitvoering van opdrachten kunnen leverancier en afnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

15.2 Afnemer en leverancier zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade, die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

15.3 Zowel afnemer als leverancier zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

15.4 De data uitreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

16. Handelsmerk

16.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel typen- of identificatienummers of tekens die op de door leverancier geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd beschadigd of gewijzigd.

 

17. Ontbinding

17.1 Indien en zodra afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is leverancier gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.

 

18. Geschillen

18.1 Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt, ter keuze van leverancier door de bevoegde rechter te Utrecht, door de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van afnemer of door arbitrage, overeenkomstig het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam.

 

19. Toepasselijk recht

19.1 Op de krachtens deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

20. Wijzigingen

20.1 Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in zijn geheel op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of afnemers te wijzigen.

bottom of page